กรกฎาคม 2024

สัมมนา Indoor Air Quality and Ventilation Solutions for Emerging Sustainability and Resilience Challenges "คุณภาพอากาศภายในอาคารและกลยุทธ์การระบายอากาศสำหรับความท้าทายด้านความยั่งยืนและการปรับตัวที่เกิดขึ้นใหม่"

สัมมนา Indoor Air Quality and Ventilation Solutions for Emerging Sustainability and Resilience Challenges "คุณภาพอากาศภายในอาคารและกลยุทธ์การระบายอากาศสำหรับความท้าทายด้านความยั่งยืนและการปรับตัวที่เกิดขึ้นใหม่"

24 กรกฎาคม 2024    
11:45 น. - 12:45 น.
วิทยากร
- ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ก่อตั้งสมาคม Indoor Air Quality Association (IAQA)

ห้องสัมมนา : เวทีกลาง
จำนวนคน: 153 / 300
เสวนา นวัตกรรมงานก่อสร้างอุโมงค์ผาเสด็จ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายอีสาน มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ

เสวนา นวัตกรรมงานก่อสร้างอุโมงค์ผาเสด็จ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายอีสาน มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ

24 กรกฎาคม 2024    
13:15 น. - 15:00 น.
วิทยากร
- รศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์
ผู้เชี่ยวชาญงานออกแบบอุโมงค์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- นายศรายุธ ทองยศ
ผู้อำนวยการโครงการในส่วนผู้รับเหมางานก่อสร้าง
ผู้ช่วยรองประธานบริหาร กลุ่มงานทางรถไฟ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- นายไพบูลย์ โชคไพรสิน
ผู้จัดการโครงการในส่วนที่ปรึกษางานออกแบบ
และงานควบคุมการก่อสร้าง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอเชี่ยนเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด
ผู้ดำเนินรายการ
- นายสิงห์ มิตรตระกูลกิจ
เลขานุการและกรรมการ สาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ห้องสัมมนา : เวทีกลาง
จำนวนคน: 156 / 300
สัมมนา การบริหารจัดการทรัพยากรอาคารเพื่อตอบสนองกับวิถีชีวิต ให้เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุด (FM/Workplace)

สัมมนา การบริหารจัดการทรัพยากรอาคารเพื่อตอบสนองกับวิถีชีวิต ให้เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุด (FM/Workplace)

24 กรกฎาคม 2024    
16:45 น. - 17:30 น.
วิทยากร
นายอายุธพร บูรณะกุล
กรรมการบริหาร-หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์
พื้นที่สำนักงานและการบริหารโครงการ

ห้องสัมมนา : เวทีกลาง
จำนวนคน: 97 / 300
เสวนาเชิงปฏิบัติการ ปัญหา…สัญญาการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ภาคเอกชน

เสวนาเชิงปฏิบัติการ ปัญหา…สัญญาการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ภาคเอกชน

24 กรกฎาคม 2024    
9:00 น. - 11:00 น.
วิทยากร
ผู้แทนจาก
- สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
- สภาสถาปนิก
- สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
- สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
- สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
- สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ดำเนินรายการ
- ดร.ไกร ตั้งสง่า
ประธานคณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ห้องสัมมนา : MR 101
จำนวนคน: 100 / 100
สัมมนา เทคโนโลยีภาพความร้อน การถ่ายภาพและการวิเคราะห์ปัญหาอย่างชาญฉลาด Smart & Modern Thermography technology by Measuretronix

สัมมนา เทคโนโลยีภาพความร้อน การถ่ายภาพและการวิเคราะห์ปัญหาอย่างชาญฉลาด Smart & Modern Thermography technology by Measuretronix

24 กรกฎาคม 2024    
11:00 น. - 12:30 น.
วิทยากร
- นายจิรายุ ไทยประเสริฐ
Business Unit Manager บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญสินค้าตรวจวัดในอุตสาหกรรม
Thermal Imager product manager
Power Quality Product manager
Solar/EV Testing solution product manager

ห้องสัมมนา : MR 101
จำนวนคน: 100 / 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหัวข้อสัมมนา ได้ที่ 📞 0 2184 4600 – 9  ✉️  eit@eit.or.th