เสวนา ยุทธศาสตร์การแข่งขันในเวทีโลก ด้วย EMC Model

เสวนา ยุทธศาสตร์การแข่งขันในเวทีโลก ด้วย EMC Model

วันที่

25 กรกฎาคม 2024    
14:31 น. - 16:01 น.

สถานที่

QUEEN SIRIKIT NATIONAL CONVENTION CENTER
60 Queen Sirikit National Convention Center, Ratchadaphisek Road, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, 10110, ฺBangkok

ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility, EMC) คือหลักการพื้นฐานที่สำคัญของพหุศาสตร์และเกี่ยวข้องไม่เฉพาะวิศวกรทุกสาขาเท่านั้น แต่ต้องเกี่ยวข้องกับสถาปนิก นักออกแบบ ผู้รับเหมา ช่างเทคนิค รวมถึงผู้บริหารโครงการและเจ้าของกิจการด้วยการที่ทำให้ระบบที่มีพลังงานในรูปแม่เหล็กไฟฟ้าให้ทำงานได้อย่างที่ต้องการ ไม่เกิดปัญหาการรบกวนหรือทำให้เกิดผลเสียต่อระบบไฟฟ้าทางด้านความปลอดภัย เสถียรภาพ ทั้งต่อระบบงานและต่อผู้คนที่เกี่ยวข้อง EMC first จึงมีความสำคัญก่อนที่จะวางแผนดำเนินออกแบบ
กิจการต่างๆทุกระดับ เช่นระดับการสร้างเมืองอัจฉริยะ โรงพยาบาล ศูนย์การค้า สถานีไฟฟ้า สถานีส่งรับสัญญาณสื่อสาร ศูนย์ข้อมูล โรงงานอุตสาหกรรม โรงแยกก๊าซเคมี ท่อส่งก๊าซ ระบบรถไฟฟ้าทางราง เป็นต้น การเสวนานี้จึงได้นำเสนอโมเดลที่ใช้ EMC เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการแข่งขันทั้งในประเทศและสู่ตลาดโลก

วิทยากร
– นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ
นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทคัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
– นายเสน่ห์ สายวงศ์
วิศวกรเชี่ยวชาญพิเศษ กสทช.
– ดร.ไกรสร อัญชลีวรพันธุ์
ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กกทรอนิกส์ (PTEC) สวทช.
– รศ.ดร.สมยศ เกียรติวณิชวิไล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– ดร.เตชทัต บูรณะอัศวกุล
ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ผู้ดำเนินรายการ
– รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน
เจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
อดีตประธานกรรมการวิชาการคณะที่ 890 ด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม