เสวนา Micro Modular Reactor (MMR) Future Energy & Carbon Neutrality

เสวนา Micro Modular Reactor (MMR) Future Energy &  Carbon Neutrality

วันที่

25 กรกฎาคม 2024    
16:01 น. - 17:31 น.

สถานที่

QUEEN SIRIKIT NATIONAL CONVENTION CENTER
60 Queen Sirikit National Convention Center, Ratchadaphisek Road, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, 10110, ฺBangkok

จากภาวะที่โลกเผชิญกับวิกฤติภัยร้ายแรง ส่วนหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ซึ่งเกิดจากการที่ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ทะยานสูงขึ้น ส่งผลต่ออุณหภูมิของโลก สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการเผาไหม้ และใช้พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ จนทุกประเทศต้องระดมความคิด และหาข้อสรุปที่จะหาแนวทางลดความรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศให้จงได้ บทสรุปจากการประชุม COP 28 มาตรการที่ 3 ได้เสนอการใช้นิวเคลียร์เพื่อเป็นทางออกหนึ่งในการผลิตพลังงานที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ซึ่งต้องมาควบคู่กับความปลอดภัยและความยั่งยืน ดังนั้น micro modular reactor (MMR) สำหรับการผลิตพลังงานในระดับต่ำกว่า 50 MW ต่อหน่วย ซึ่งมีมาตรการการควบคุมที่ลดความเสี่ยงได้ดี จึงเป็นแนวทางที่ควรนำผลการศึกษา มาวิเคราะห์โอกาส และความเป็นไปได้สำหรับเป็นหนึ่งในทางเลือกให้ในประเทศไทยก้าวเข้าสู่ Carbon neutrality ต่อไป

วิทยากร
รศ.ดร.คมสัน มาลีสี
อธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ
นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ สวทช.

รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน
เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.วิภู ศรีสืบสาย
คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ดำเนินรายการ
นายนภปฎล สุขเกษม
ที่ปรึกษาสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย